19/04/2024

Политика за поверителност

stambeto

Въведение

Тази Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на сайта или станете клиенти на Football24.bg (ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД) и след прекратяването на нашите взаимоотношения.

Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.

За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (“GDPR”), компанията отговорна за Вашите лични данни е ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД с адрес и седалище България, гр. София, ЖК Сердика, бл. 18А, вх. Б

Политиката за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места. Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на физическите лица,  чиито лични данни ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни на физическите лица, включително тези, които се извършват относно лични данни на  служители/работници, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и др.). Декларация относно политиката по защита на личните данни

Какви лични данни събираме

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД събира и обработва данните при посещение на сайта. Данните, които биват събирани са: IP- адрес на потребителя

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения  Основания за събиране на лични данни

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:

Ваше изрично получено съгласие като клиент;на изпълнение на задълженията на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД по договор с Вас;
законово задължение, което се прилага спрямо ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД;
за целите на легитимни интереси на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД или на трета страна.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;Точност и актуалност на данните;Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:Индентифицирането Ви с цел подобрение на услугите на сайтаИндентифицирането Ви с цел обработка на формите за онлайн гласуване на сайта

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД събира Вашите лични данни по следните начини:При посещение на сайта.

Начин на събиране на личните данни

Съхранение на личните данни

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение.

След което ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Дружеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД излползва следните технически средства за защита на личните Ви данни: Личните данни се съхраняват при строго ограничен достъп и се употребяват единствено за целите описани в настоящата политика. Защита на личните данниПрава при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания: личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД;по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да провери точността на личните данни;възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД имат преимущество пред Вашите интереси.Право на преносимост на данни
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД: да поискате от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;да поискате от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данниАко ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД.

Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите

ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този имейл адрес: privacy@football24.bg.Интернет сайтът използва Google Analytics и Facebook Pixels – това са служби за уеб анализ, предлагани от Google Inc и Facebook Inc, които използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на вашето потребление на сайта ни. Повече информация може да намерите на politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ
Наименование на администратор на лични данни
ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ЖК Сердика, бл. 18А, вх. Г

Телефон: +359(0)895771128

Електронна поща: office@football24.bg

Наименование на надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2Телефон:  02/91-53-518

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P