Всички новини Трета лига Югоизточната Трета лига

Черноморец получи стадиона в Долно езерово на концесия

От ръководството на Черноморец разкриха, че клубът е получил на концесия стадионът в кв. Долно езерово. Срокът, за който базата ще бъде използвана, е 30 години.

„Акули“,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че Черноморец получи на концесия стадионът в кв. Долно езерово. Срокът, за който базата ще бъде използвана, е 30 години.

Ето я и самата докладна записка, която бе приета днес с пълно мнозинство от ОбС-Бургас:

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Димитър Николов Николов

Кмет на Община Бургас

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект- Стадион, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м, в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, в полза на Сдружение „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е постъпило писмо наш вх.№ 53-00-356/02.09.2022 г. от инж. Тина Писарова – директор на ОП „Общински имоти“, с което приложено е изпратен доклад на комисията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас (Наредбата) във връзка с депозирано заявление по реда на чл. 25 от Наредбата.

Със заявление с вх. № 48-00-232/27.04.2022 г., Сдружение „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”, на основание чл. 24, ал. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата, е поискало да му бъде предоставено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ спортен обект, изграден в УПИ I, целият с площ 28665 кв.м, в кв.7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, за който е съставен Акт № 4270/18.05.2006 г. за частна общинска собственост, отреден за стадион, за срок от 30 години.

Комисията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата е разгледала постъпилото заявление и приложените документи, което на 22.06.2022 г. е публикувано на електронната страница на Община Бургас.

В указания срок Сдружение „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас” е депозирало инвестиционна програма с вх. № 48-00-301/19.08.2022 г., която е разгледана от Комисията по чл. 5, ал. 1 от Наредбата на 24.08.2022 г.

В инвестиционната си програма Сдружение „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас” подробно описва, че желае да му бъде учредено право на ползване за срок от 30 години върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект, изграден в УПИ I, целият с площ 28665 кв.м, в кв.7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, за който е съставен Акт № 4270/18.05.2006 г. за частна общинска собственост, отреден за стадион.

Комисията е констатирала, че видно от направения финансово-икономически анализ от страна на сдружението, предложената инвестиция ще е ефективна и за двете страни. С настоящата процедура се цели общинския спортен обект – стадиона в кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, да бъде пълноценно използван, както в полза на спортния клуб, така и в полза на обществото. Всички разходи за инвестиции и поддръжка ще бъдат за сметка на ползвателя. Съгласно предварителните разчети Сдружението предлага инвестиция в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лв.

Инвестицията в стадиона ще позволи на сдружението да развие дейността си, при спазване на всички международни стандарти за упражняване на футболния спорт. Новата база ще предостави възможност на Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас” да организират и провеждат различни видове спортни събития. Ще се предостави пълно право на мъжкия представителен отбор на ФК „Долно Езерово”, както и на детската школа за ползване на базата и направените подобрения. Това би допринесло за развитието на спорта, както и за засилване желанието на подрастващите да практикуват любимия спорт.

Предвижданите инвестиции в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева са за срок от три години, считано от сключването на договор за учредяване на ограничено вещно право на ползване върху обекта:

Първи етап (първа година) в размер на 100 000 лв., включва:

– изграждане на нова поливна система на съществуващ терен;

– реновация на тревен чим на основен терен, ще се ползва тревна смеска RPR;

– изграждане на система за външно видеонаблюдение;

– монтиране на седалки и ремонт на секторите;

– ремонт на наличните огради и поставяне на допълнителни такива.

Втори етап (втора и трета година):

-изграждане на две допълнителни спортни игрища с размер на 7000 кв.м. с изкуствена настилка;

-полагане на тартанова спортна настилка;

-изграждане на соларна инсталация.

Сдружението е приложило архитектурен проект на предвижданите инвестиции, представени са ценови оферти на доставчици и изпълнители по предвидените дейности по инвестиционната програма. Посочено е, че с осъществяване на инвестицията ще има допълнителен положителен принос за общността на гр. Бургас чрез създаване на не по-малко от 50 нови работни места.

За доказване на финансовата обезпеченост са представени: сключен договор за финансиране между сдружението и „Трансвагон” АД, ЕИК 102205325; годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години; годишни данъчни декларации за последните три години; одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и акта да приемане на финансиращото дружество – „Трансвагон” АД.

Съгласно раздел IV от глава единадесета на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) ограничени вещни права върху спортни обекти и имоти – общинска собственост, за срок до 30 години, се учредяват след включването им в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС. В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочва пазарната стойност на правото на собственост върху съответния спортен обект или имот въз основа на оценка, изготвена от независим оценител, който има право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители.

Гореописаният имот е включен в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС. Изготвена е пазарна оценка на недвижимия имот от независим оценител на имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, определена в размер на 244 900 лв., без ДДС.

Съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредбата, право на ползване и право на строеж, надстрояване и пристрояване може да се учредява безвъзмездно в полза на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, отговарят на изискванията на чл. 13, след решение на общинския съвет.

След анализ на нормативната уредба и извършени справки в ТРРЮЛНЦ и регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, комисията е установила, че Сдружение „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас” отговаря на условията по чл. 4, чл. 13 и чл. 24 от Наредбата и отговарят на изискванията, предвидени в Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане, както и на следните изисквания:

Сдружението има седалище и развива дейността си на територията на Община Бургас;

Сдружението е вписано като юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза;

Сдружението е вписано в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от Министъра на младежта и спорта;

Сдружението декларира, че води активен тренировъчен процес и участва в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

Сдружението декларира, че няма просрочени финансови задължения към Община Бургас и към държавата;

Сдружението представят документи за водена отчетност, съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

Сдружението декларира, че нямат задължения към Община Бургас по предходни финансирания или подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти – общинска собственост;

Сдружението декларира, че е развивало активна спортна дейност поне пет години преди кандидатстването.

Сдружението декларира, че състезателите на сдружението водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Бургас;

Сдружението декларира, че има треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация, съгласно действащата нормативна уредба, не представя информация;

Сдружението няма собствена спортна база;

Сдружение не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност и не е в ликвидация, няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗФВС.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”, ЕИК 176913805, има следните цели: да съдейства за всестранното развитие на спорта футбол чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на тренъори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани спортисти и специалисти; взаимодействие с държавни, обществени и общински органи, институции и организации за увеличаване на социалната значимост на футбола. Средствата за постигане на целите на сдружението са: организиране, подпомагане, насърчаване и ръководство на всички форми на практикуване на спорта футбол от членовете на клуба за укрепване здравето и работоспособността им, както и за повишаване равнището на спортните им постижения, за тяхното обществено признание и изява; създаване на условия за повишаване квалификацията на спортно -педагогическите и съдийските кадри и популяризиране на спорта футбол; осъществяване на връзки и договорености със сродни организации, национални и чуждестранни организации и обмяна на опит в областта на футбола; отстояване и защита правата на членовете на клуба пред централни и местни държавни органи и държавна администрация, национални и международни спортни организации и други институции; определяне и реализация изисквания към подготовката и квалификацията на треньори, съдии, мениджъри и други спортни специалисти по футбол; сътрудничество с държавните институции, местни и чуждестранни физически и юридически лица; борба срещу насилието, допинга и използването на непозволени медикаментозни средства.

С гореописания доклад, комисията, на основание чл. 25, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, е отправила предложение да се приеме искането на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”, ЕИК 176913805, за учредяване ограничено вещно право на ползване на сдружението върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект, изграден в УПИ I, целият с площ 28665 кв.м, в кв.7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредбата, за срок от 30 години, за предложената стойност на инвестицията в размер на 400 000 лв. (четиристотин хиляди), като пазарната стойност на обекта е 244 900,00 лв. без ДДС.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Наредбата, Комисията е отправила мотивирано предложение до общинската администрация за внасяне на докладна записка в Общински съвет – Бургас за учредяване ограничено вещно право на ползване. Въз основа на предложението на комисията, кметът следва да внесе в общинския съвет мотивиран доклад за вземане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.

Предвид гореизложеното и в изпълнение на правомощията ми по чл.64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас и като взех предвид доклад на Комисията от 24.08.2022 г., предлагам на Общински съвет – Бургас да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб „Черноморец 1919 – Бургас”, ЕИК 176913805, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Тоника“ № 1, представлявано от Д. Стоилова, безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект, изграден в УПИ I, целият с площ 28665 кв.м, в кв.7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, за който е съставен Акт № 4270/18.05.2006 г. за частна общинска собственост, отреден за стадион, за срок от 30 години.

Приложения: писмо с рег. № 53-00-356/02.09.2022 г.; заявление с вх. № 48-00-232/27.04.2022 г.; инвестиционна програма с вх. № 48-00-301/19.08.2022 г.; Акт № 4270/18.05.2006 г. за ЧОС; скица.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свързани новини

Ботев Ихтиман завърши годината с победа над дубъла на Славия

stambeto

Шестима наказани в Югоизточната Трета лига

stambeto

ЦСКА 1948 без проблеми в Севлиево

stambeto

Коментирай

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P